Domov

Veterinárna ambulancia Petržalka
MVDr. Hana Ambrušová (Zelenková)
Mobil: 0908 129 010

Domov

Povinné čipovanie psov

Od 1.9.2018 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorá pod hrozbou sankcie nariaďuje povinné čipovanie všetkých psov nasledovne:

  1. Psy narodené po 1.9.2018 najneskôr do 12 týždňov veku
  2. Ostatné psy najneskôr do 31.10.2019
  3. Všetky psy akéhokoľvek veku pred zmenou majiteľa (predaj, darovanie...) a pred premiestňovaním, t.j. cesta do zahraničia (petpas možno vystaviť len na základe platného čipu)

Majiteľ je povinný akúkoľvek zmenu nahlásiť do 21 dní.

Súkromný veterinár musí zadať údaje do centrálneho registra spoločenských zvierat do 24 hodín od aplikácie mikročipu, na tento úkon ale potrebuje:

Majitelia, ktorí sú v CRSZ bez rodného čísla musia byť nanovo preregistrovaní (všetky zvieratá začipované do 1.9.2018). Preregistrovanie zvierat začipovaných v mojej ambulancii je bezplatné, pokiaľ bolo zviera začipované iným veterinárnym lekárom, je táto registrácia spoplatnená sumou 10€.

Označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Zákon vraví, že za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Zo skutočnosti, že pred stanovením maximálnej výšky požadovanej úhrady za trvalé označenie psa, neprebehol zo strany navrhovateľov zákona ani zo strany zákonodarcov prieskum výšky materiálnych nákladov spojených s trvalým označením psa, vyplýva, že maximálna cena 10 € sa vzťahuje iba na úkon trvalého označenia psa a SVL má ďalej právo požadovať od vlastníka psa aj úhradu za materiálne náklady spojené s trvalým označením psa. Zákon o veterinárnej starostlivosti rovnako vo svojich ustanoveniach rozoznáva samostatné povinnosti vlastníka „trvalo označiť psa“ a „uviesť identifikačné údaje psa“, t.j. registráciu psa alebo údajov v prípade jeho označenia, zmeny vlastníka alebo úhynu, z čoho vyplýva, že maximálna cena 10 € sa nevzťahuje na úkon registrácie, t.j. zadávania údajov do CRSZ, za čo má SVL právo požadovať od vlastníka psa aj úhradu za tieto samostatné úkony.